ප්‍රදර්ශන සංචාරය

TS banner

දෙසැම්බර් 4 ඉරිදා, පෙ.ව. 11–ප.ව. 12
ලියාපදිංචි වීමට

MMCA ශ්‍රී ලංකාහි බාහිර අධ්‍යාපනඥයෙකු විසින් මෙහෙයවන ‘මුණගැසීම්හි’ දෙවන වටමාරුවේ මගපෙන්වූ සංචාරයකට එක්වන්න.

Onsite

කතාකීමක්

ටෙහානි චිට්ටි සමග ‘The Skeleton Woman’ (අවු. 18 සිට ඉහළ සඳහා): දෙවන අභිවහනය

Learn More

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

වැඩමුළුව

මරීසා ඥනරාජ් සමග ‘ජ්‍යාමිතිය යොදාගෙන නිර්මාණකරණය’ (අවු. 16 සිට ඉහළට)

Learn More

කවි සමාජය

වෛදේහි පෙරේරා සමග ‘පශ්චාත් යටත්විජිත ශ්‍රී ලාංකීය ඉංග්‍රීසි පද්‍ය’

Learn More

Online

වැඩමුළුව

ලොනාලි රොද්‍රිගෝ සමග ‘ටී-ශර්ට් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

ලොනාලි රොද්‍රිගෝ සමග ‘ටී-ශර්ට් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

Upcoming Programmes

February 10

කතාකීමක්

ටෙහානි චිට්ටි සමග ‘The Skeleton Woman’ (අවු. 18 සිට ඉහළ සඳහා): දෙවන අභිවහනය

Learn More

February 26

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

February 25

වැඩමුළුව

මරීසා ඥනරාජ් සමග ‘ජ්‍යාමිතිය යොදාගෙන නිර්මාණකරණය’ (අවු. 16 සිට ඉහළට)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us